YENİPAZAR SUU«TU ŞELALESİ
 
  ANA SAYFA
  RESİMLER
  VİDEOLAR
  HABERLER
  DUYURULAR
  ZİYARETÇİ DEFTERİ
ANA SAYFA
          Nasıl Gidilir?

 

 

  Köyümüz Bilecik´e 70 Km, Eskişehir´e 60 Km, Yenipazar´a 7 Km, Sarıcakaya´ya 17 Km, Söğüt´e 57 Km, Göynük´e 49 Km, İstanbul´a 235 Km, Ankara´ya 280 Km uzaklıktadır.

  Köyümüze Bilecik ve İstanbul´dan gelecekler için yol güzergahımız, vezirhan dan gölpazarı, yenipazar istikametine ayrılan yoldan girildiğinde Gölpazarına gelinip merkezden otogar istikametine dönülünce yenipazar yoluna girilmiş olur. Gölpazarı yenipazar arası 35 Km olup yolların çok virajlı olması nedeniyle varış süresi biraz uzun olabilir. Yenipazar´a varıldığında çöte mahallesi yolundan girilip çöte merkezde ikiye ayrılan yoldan sağa sapılarak Nasuhlar kavşağı, sonra aşağıçaylı köyü kavşağı geçilir ve Yukarıçaylı köyü´ne ulaşılır. Bu yolumuz tamamen asfalt kaplamadır ve sorunsuz yolculuk yapabilirsiniz.

  Köyümüze Eskişehir istikametindende iki şekilde ulaşabilirsiniz, Eskişehir Esentepe mahallesi ve muttalip beldesi üzerinden ulaşım sağlanabilir. Esentepe mahallesi üzerinden Kozkaya köyü içinden geçilerek Sulu Karaağaç köyü ve  Atalan Köyü içerisinden geçilerek Alpagut´a sapmadan Sakarya nehrinin karşısına Karaoğlan köyüne varılarak sola çayköy yönüne dönülür. Çayköy ve sonrasında Akköyünde içinden geçilerek Kuşça köyü ve sonrasındada yenipazar´a ulaşılır. Buradan Çöte mahallesi içinden sağa dönülüp nasuhlar ve aşağıçaylı köyleri kavşakları geçildikten sonra köyümüze ulaşılmış olur. Eskişehir muttalip beldesi üzerinden gidilmek istenirse, muttalip beldesinin girişinden sağa sapılarak sarıcakaya istikametine doğru gidilir. Mayıslara varıldığında girişten sola sapılarak sarıcakaya´ya ulaşılır. sarıcakaya merkeze varılınca merkeze ayrılan yoldan sağa sapılarak Beyyayla köyü yoluna girilir, yaklaşık 7 km lik bir tırmanışla yol alınarak zirveye varılmak üzereyken sol tarafa ayrılan köy yolumuzdan sapılır ve hiç bir tarafa sapmadan köyümüze ulaşılmış olur. Her iki yolda çok virajlı ve dik olması sebebiyle ulaşım biraz zahmetli olmaktadır, 60-65 km arası olan bu iki yolda 1 saat 15 dakika civarında sürüyor. Sarıcakaya üzerinden gelirken köyümüze 3 km kala Suuçtu şelalemizi görebilirsiniz.

  Köyümüze Ankara yönünden gelecekler Eskişehir üzerinden ulaşabilir. Bir diğer yol ise Ankara Nallıhan üzerinden Sarıcakaya´ya ulaşılarak köyümüze varılabilir.
Bu bilgiler www.yukaricayli.net ten alınmıştır.

YUKARIÇAYLI
  Krokiyi büyütmek için tıklayınız

BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER
 
1- Tüm hizmet sağlayıcılar, aşağıda belirtilen yeterlilik bilgi ve belgelerini tekliflerine ek olarak İl Müdürlüklerine ileteceklerdir;
a- Teklifi imzalamaya yetkili kişilere ait yetki belgesi (Noter onaylı imza sirkülerinde, Ticaret Sicil Gazetesi vb. belgelerde firmayı temsil ve ilzama yetkili olduğu belirtilmiş ise verilmeyebilir.), (kamu kurum/kuruluşlarından istenmez)
b- Teklifi imzalamaya yetkili kişilere ait imza sirküleri,
c- Hizmet sağlayıcının, esas iştigal alanını gösteren (ticaret veya sanayi odasına ve/veya ilgili meslek örgütüne kayıtlı olduğunu gösterir belge, kuruluş belgeleri, faaliyet izin belgeleri, Vergi Levhası, SGK kaydı, ilgili kamu kurum/kuruluşlarından alınan işyeri açma belgeleri v.b. belgelerden hizmet sağlayıcının durumuna uygun olanlar) belgelerin kopyaları,
 
ç- Hizmet sağlayıcı STK ise; kuruluş ve/veya faaliyette bulunmalarına izin veren belgenin (Vakıf senedi, dernek tüzüğü vb.) kopyası,
d- Hizmet sağlayıcının hizmetin verilmesine ilişkin makine, donanım ve araçların mülkiyetine sahip olmaması halinde; bu ekipmanları program başladığında temin edeceğini -mali boyutunu içerecek şekilde- gösteren taahhüt,
e- Konsorsiyum halinde teklif veren hizmet sağlayıcıların kendi aralarında imzaladıkları, konsorsiyum üyeleri arasında verilecek hizmetlerin paylaşımı ve her bir konsorsiyum üyesinin yükümlülükleri ve Kurum ile yapılacak işlemlerde konsorsiyumun nasıl temsil edileceğinin yetkilendirilmiş bir konsorsiyum lideri aracılığı ile veya hep birlikte açık olarak belirlenmiş olduğu konsorsiyum protokolü. (Başka kurum/kuruluşlarla hizmetlerin verilmesi konusunda işbirliği yaparak teklif veren STK’lara ait konsorsiyum protokollerinde başta hizmetlerin yürütülmesi ve sonuçlandırılması olmak üzere tüm yükümlülüklerde tarafların eşit sorumluluklara sahip oldukları belirtilmelidir. Bu protokolün son teklif verme tarihi öncesi taraflar arasında (kendi aralarında) yapılmış olması yeterli olacaktır.)
f- Hizmet sağlayıcının “işçi ücretlerinin” düzenlenen bordrolar karşılığı, “SGK primleri ve diğer yasal kesintilerin” ise ödendiğini gösterir belge karşılığı yapılacağını bildiğine ve bu çerçevede “katılımcıların bir aylık SGK primleri ve buna bağlı giderlerini ödeyebilecek mali güce sahip olduğuna” ilişkin taahhütname (TYÇP’lerin kamu kurum ve kuruluşlarıyla düzenlenmesi halinde işçi ücretlerine ilişkin istihkakların kuruma gönderilmesine müteakip programa ilişkin giderler Kurum tarafından kamu kuruluşunun hesabına aktarılır.
2-Hizmet sağlayıcının hizmetin verilmesine ilişkin makine, donanım ve araçların mülkiyetine sahip olmaması halinde sözleşme imzalanmadan önce bu ekipmanların temin edildiğine dair belgelerin İl Müdürlüklerine teslim edilmesi gerekmektedir,
3-Belirtilen tüm belgelerin Hizmet Sağlayıcıyı temsile yetkili olan tarafından imzalanmış olması gerekmektedir.
4-Ayrıntılı Proje(Ek 2’de yer alan formata uygun)
5-Projenin Uygulanacağı Alana Ait Fotoğraflar / Kroki
6-Projenin Belediye Mücavir alanları dışında olduğunu kanıtlayıcı belgeler
 
NOT:Yukarıda belirtilen belgelerin eksik olması halinde teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.
 
 
EKLER :
1-TYÇP Hizmetleri Başvuru Formu
2-Proje Özeti (Formatı)
3-Çalışma Programı
4-Taahhütname
5- İmza yetkililerine ait yazı örneği
6- TYÇP Hizmetleri Sözleşmesi
 
 
 
TYÇP HİZMETLERİ BAŞVURU FORMU
 
 
Hizmet Sağlayıcının Unvanı ve adresi:
 
Telefon ve Faks No
 
Sözleşme süresi: (azami 6 ay) (toplam  program süresi haftada gün/saat, takvim günü ve ay olarak)
Haftada
…… Gün
…….Saat
…. Takvim
       Günü
……. Ay
TYÇP Hizmet Konusu
 
TYÇP Hizmetinin Amacı
 
Hizmet verilmesi beklenen katılımcı sayısı:
 
(*) Teklif Verme Tarihindeki Brüt Asgari Ücret + İşveren Payı (Sigorta primleri, vergi giderleri, vb. brüt asgari ücret üzerinden hesaplanacaktır)
Brüt Ücret
 
 
 
İşveren Maliyeti
 
 
Toplam
 
 
 
A. KATILIMCI ÜCRET GİDERLERİ = (*) x Çalışan Sayısı x Sözleşme Süresi;
(Not:16 Yaşından Büyük Sanayi Sektöründe Çalışan İşçiler için belirlenen asgari ücret) ödenecektir.)
 
B. İDARİ GİDERLER[1]= (toplam işçi ücret giderinin en fazla %10’undan oluşup, Programın yürütülmesi için gerekliolan ekipman giderlerini ifade eder)
 
C. KAR[2]= (toplam işçi ücret giderinin %10’unu geçmeyecek şekilde hesaplanır.)
Kamu Kurumlarına Ödenmez
D. TAHMİNİ TOPLAM
SÖZLEŞME BÜTÇESİ:
(yukarıdaki, A, B, C maddelerinin toplamı)
 
E. Katılımcı başına birim maliyet(tahmini toplam sözleşme bütçesinin katılımcı sayısına bölünmesi)
 
F. Katılımcı Başına Aylık Birim Maliyet (katılımcı başına birim maliyetin, hizmet verilen ay sayısına bölünmesi)
 
(imza/tarih)Hizmet Sağlayıcının unvanı
 
 
NOT : Giderler TL bazında hesaplanacaktır.
 
PROJE FORMATI
 
TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMI................................................... PROJESİ
 
1-TANIM:
Projenin tanımı yapılacak.
2 - Projenin Konusu:
Projenin uyulama konusu ayrıntılı olarak anlatılacak.
a)İşin Adı:
b) İşin tam ve ayrıntılı tanımı:
c) Programın uygulanacağı alan:
d) Kullanılacak malzeme:
e) Program konusunda yetkili olan kamu kurum/kuruluşundan alınmış olan yetki/izin belgesi ile ilgili kamu kurum/kuruluşu tarafından verilecek destek hizmetleri
f) Yüklenicinin görev ve taahhütleri
g) Yukarıdakilere benzer diğer hususlar ve tüm teknik detaylar
 
3- Projenin Uygulanacağı Yerler:
 
Projenin uygulanacağı yerler alanlar adresleri v.b. ile ayrıntılı olarak yazılacak.
 
4- Projenin Süresi:
 
5- Projenin Maliyeti:
 
6- Projenin Uygulanması ile İlgili Koordinatör Kişi Bilgileri:
 
7- Proje Özeti:
 
8- Projenin Hedefi:
(Projenin Toplumsal faydaları, ne kadar alanda çalışma yapılacağı Metrekaresi, dikilecek ağaç adedi v.s. detaylı olarak yer verilecek)
 
9 –Faaliyetlerin Ayrıntılı Açıklaması:
Faaliyetler ayrıntılı olarak takvim bazında açıklanacak.
 
10. Kurumumuz Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sicil No:
 
11.Kurumumuza bağlı yan kurum/kuruluşlara ve alt hizmet sözleşmesi ile kurumumuza bağlı kurum/kuruluşlara ait Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sicil No’ları:
 
 
 
 
 
Kurum Adı SGK No
 
 
 
 
 
 

 

 
ÖRNEK PROGRAM:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Çalışma programı Hizmet Sağlayıcı ve İŞKUR İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol/sözleşme metninin ekidir. Her proje için Hizmet sağlayıcı tarafından tüm proje süresini kapsayacak Şekilde ilk günden son güne kadar etap etap aylık /haftalık/günlük olarak hazırlanır ve fiili çalışmalar bu takvime bağlı olarak yürütülmek zorundadır. Çalışma programındaki iş akışı, İŞKUR personeli ve İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Denetim Kurulunca yapılacak denetimlerde esas alınır.
 
4857 sayılı İş Yasasına göre toplam 45 saati açmamak üzere Pazartesi-Cuma veya Pazartesi-C.tesi günleri üzerinden milli/dini bayram ve tatil günleri hariç olmak üzere doldurulur.
 
Program çalışma akışındaki değişimler, gün ve saat değişiklikleri Hizmet Sağlayıcı tarafından İŞKUR İl Müdürlüğüne bildirilerek olur alınır.
 
 
 
 
Hizmet Sağlayıcının Unvanı ve adresi:

TYÇP KAPSAMINDA YAPILACAK ÇALIŞMA PROGRAMI

 
 
İşveren Kurum
 
İşi Yüklenici Kurum
 
İşin Başlama Tarihi
 
İşin Bitiş Tarihi
 
Toplam çalışma Saati
 
HAFTALIK İŞ GÜNLERİ
ve Günlük Mesai Saatleri (*)
 
ÖR N E K T İ R                                        1.AY – NİSAN Ayı (*)
TARİH
GÜN
YAPILACAK İŞİN
MAHİYETİ ve PROJE
MAHALLİNİN ADI
YAPILACAK
İŞLER
1. Hafta
1.Gün Pazartesi
 
 
1. Hafta
2. Gün Salı
 
 
1. Hafta
3. Çarşamba
 
 
1. Hafta
4. Gün Perşembe
 
 
1. Hafta
5. Gün Cuma
 
 
1. Hafta
6. Gün Cumartesi
 
 
1. Hafta
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ANTENTLİ KÂĞIT
 
Sayı:
Konu:
 
TÜRKİYE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜNE
YOZGAT
 
(TAAHÜTNAME)
 
 
 
 
v     Uygulanacak olan Toplum Yararına Çalışma Programını projede belirttiğimiz adres ve bölgede Gerçekleştireceğimizi, aksi durumda sorumluluğun kurumumuza ait olduğunu,
 
v     Uygulanacak olan Toplum Yararına Çalışma Programı için gerekli olan fiziksel donanıma sahip bulunduğumuzu,
 
v     Toplum Yararına Çalışma Programının uygulanması için gerekli olan temrinlik malzemelerin Kurumumuz tarafından karşılanacağını,
 
v     Sözleşme tarihiyle Programın Başlayacağı tarih arasında kalan dönemde seçilen katılımcıları Hiçbir şekilde çalıştırmayacağımızı,
 
v     Toplum Yararına Çalışma Programının düzenlenmesinden dolayı herhangi bir çalışanımızı işten çıkartmayacağımızı,
 
v     Katılımcılardan her ne ad altında olursa olsun hiç bir Şekilde ücret alınmayacağını, Kırtasiye, araç gereç, özel kıyafet ve ekipman vb. hiç bir surette istenmeyeceğini ve aldırılmayacağını,
 
v     Toplum Yarına Çalışma Programı Kapsamında çalıştıracağımız kişileri projede belirtilen işler haricinde çalıştırmayacağımızı,
 
v     Programın uygulanması esnasında protokol ekinde vermiş olduğumuz iş akış şemasına bağlı kalacağımızı,
 
v     Sözleşmede Belirlenen Tanınırlık Hükümlerine Uyacağımızı
 
Taahhüt ederiz.
 
 
……/……/………
Ad Soyadı
İmza Mühür
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANTETLİ KÂĞIT   
 
                              
Sayı:
Konu:
 
TÜRKİYE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜNE
YOZGAT
 
 
Proje İmzalamaya yetkili kişi olan ........................................................................... in tatbiki imzası aşağıdadır.
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ……/……/………
Ad Soyadı
İmza Mühür
 
                                                                                                                                
 
 
 
 
Tatbiki İmzası:                                  Tatbiki İmzası:                                  Tatbiki İmzası:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TYÇP HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ
 
1-                 TARAFLAR
İşbu sözleşme bir tarafta İŞKUR................İl Müdürlüğü ile diğer tarafta Yüklenici olarak anılacak..................................................................adresinde yerleşik .............................................. firması/Derneği/Vakfı/Sendikası/Kamu Kurum/Kuruluşu vb. arasında tanzim edilmiştir.
 
2-                 SÖZLEŞME KONUSU
Türkiye İş Kurumu (Kurum) tarafından yürütülen Toplum Yararına Çalışma Programları (TYÇP) kapsamında hazırlanmış olan ......................….............programın yüklenici tarafından iş bu sözleşmede ve eklerinde yer alan kurallara uygun şekilde yürütülmesi bu sözleşmenin konusunu teşkil eder.
a)     İşin Adı
:………………………………………………………………………………………….
b)                  İşin tam ve ayrıntılı tanımı :…………………………………………………………..……..…….…………………
c)                  Programın uygulanacağı alan :…………………………………………………………….……………………………
d)                  Kullanılacak malzeme :…………………………………………………………………….……………………
e)                  Program konusunda yetkili olan kamu kurum/kuruluşundan alınmış olan yetki/izin belgesi ile ilgili kamu kurum/kuruluşu tarafından verilecek destek hizmetleri
: ……………………………….………………………………………………………...
f)                   Yüklenicinin görev ve taahhütleri :………………………………………………………….................................................
g)                  Yukarıdakilere benzer diğer hususlar ve tüm teknik detaylar :………………………………………………………………………………………….
 
3-                 İŞİN SÜRESİ
İşin süresi ........................aydır . (Azami süre 6 aydır.)
      Yüklenici, ....../......./........... tarihinden başlayıp ......./....../...........tarihine kadar, veya sonradan tarafların yazılı olarak üzerinde mutabık kaldıkları bir süre boyunca hizmetleri verecektir.
 
4- İŞGÜCÜ
Programda görev alacak işçi (katılımcı) sayısı........dır. Katılımcıların seçimi, işin özelliği göz önünde bulundurularak öncelikle programın uygulandığı mahalle en yakın bölgede yaşayanlardan başlamak suretiyle eşitlik prensibi çerçevesinde Kuruma kayıtlı işsizlerden seçilecek, İl Müdürlüğü ile yüklenicinin birlikte imzalayacağı bir tutanak ile kayıt altına alınacaktır. Katılımcıların seçimi yüklenici ile birlikte Kurum İl Müdürlüğünde ya da Kurum temsilcisinin katılımıyla sahada yapılacaktır. Öngörülenden fazla katılımcının söz konusu olması durumunda, katılımcılar noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek ve ¼ oranına kadar yedek katılımcı seçilecektir. Noter ücreti, harç ve vergiler yüklenici tarafından ödenecektir.
 
5-ÖDEME
a- Ödemeler aylık hak edişler şeklinde ödenecektir. Toplam program bütçesi içerisinde yer alan hizmet bedeli toplamı …………………… TL olup, istihkak bildirimlerinde ki hizmet bedellerinin toplamı bu tutarı aşmayacaktır.
b- Aylık hak ediş cari ay boyunca çalışılan toplam saat veya gün esas alınarak düzenlenir.
c- Hak ediş belgelerine maaş bordrosu, (varsa) idari giderler ve kar için fatura ve fatura yerine geçen belgeler eklenerek İl Müdürlüğüne teslim edilir. Kamu kurum/kuruluşlarının yüklenici olduğu programlarda söz konusu faturalar istenmez, faturaların yerine ilgili kamu kurum/kuruluşun ödemeleri tahakkuk ettirdiği resmi onaylı belgeler talep edilerek ödeme yapılacak ödemelerin yapılmasını müteakip ise faturalar ilgili kamu kurum/kuruluşu tarafından İŞKUR................. İl Müdürlüğüne ibraz edilecektir.
d- Yüklenici tarafından düzenlenerek Kuruma ibraz edilen hak edişler, İl/Şube Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonrasında uygun görülmesi durumunda hiçbir surette kesinti yapılmaksızın ödenir.
 
6- GİDER KALEMLERİ
      Program çerçevesinde karşılanabilecek giderler; ücret, vergi ve sosyal güvenlik giderlerinden oluşan sanayi sektöründe çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan cari brüt asgari ücrete göre hesaplanan toplam işçi ücret gideri ile idari giderler ve kardan oluşur.
a-                  İşçi Ücret Gideri; ücret, vergi ve sosyal güvenlik giderlerinden oluşan sanayi sektöründe çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan cari brüt asgari ücret göre hesaplanan toplam işçi ücret gideri, (Katılımcılara TYÇP süresince cari asgari ücret üzerinden çalışma süresine göre hesap edilecek ücret ödenecektir.)
b-                 İdari giderler; ücret, vergi ve sosyal güvenlik giderlerinden oluşan sanayi sektöründe çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan cari brüt asgari ücrete göre hesaplanan toplam işçi ücret giderinin en fazla %10’undan oluşup, Programın yürütülmesi için gerekli olan ekipman giderlerini ifade eder. Programın yürütülmesi için gerekli olan ekipmandan anlaşılması gereken ise; "Programa konu hizmetin iş sağlığı ve güvenliğine uygun şekilde yürütülebilmesi için katılımcıya sağlanması gereken elbise, eldiven, kask, gözlük, ayakkabı/çizme gibi zaruri giderler” dir çalışmasında; kullanılan taş, beton harcı, kazma, kürek, el arabası vb. kalemler bu kapsamda değerlendirilemez. Söz konusu Program ağaçlandırma alanında yapılacak bir Program ise; fidanlar, gübre ve toprak bu kapsamda değerlendirilemez. İdari giderlere ilişkin ödemeler SGK Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen belgelerden birisi karşılığında yapılır. . Ancak işin yürütümüne esas malzemeler bu kapsama girmez. Örneğin kaldırım düzenleme
c-                  Kar; yüklenicinin hizmete konu işi sürdürmesini sağlayacak personel muhasebe gibi işletme giderleri kalemlerini içeren meblağı ifade eder. Bu gider; ücret, vergi ve sosyal güvenlik giderlerinden oluşan sanayi sektöründe çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan cari brüt asgari ücrete göre hesaplanan toplam işçi ücret giderinin %10’unu geçmeyecek şekilde ödenir. Yüklenicilerce oluşturulacak “hizmet bedeli” ifadesini içeren ve SGK Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen belgelerden birisi karşılığı olarak ödenir.
d-           Özel kurum/kuruluşların yüklenici olduğu ve MEB’e bağlı resmi okullar ile Sağlık Bakanlığına bağlı kamuya ait hastaneler gibi kamusal hizmet alanlarında uygulanacak temizlikçi, hademe vs. gibi yardımcı personel istihdamı konulu Programlar ile programa ilişkin malzeme ve ekipmanların ilgili kamu kurum/kuruluşunca karşılandığı Programlarda sadece işçi giderleri ile kar ödenir, idari giderler ödenmez.
e-                  Kamu kurum ve kuruluşlarının yüklenici olduğu programlarda kâr ödenmez.
f-                   Katılımcıların; Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigorta Prim ödemeleri tam zamanlı çalışma durumunda günlük 7,5 saat üzerinden, kısmi zamanlı çalışma durumun da ise tam zamanlı çalışmada yapılan ödeme esas alınarak yapılacak hesaplama sonucu bulunan meblağ ile ödeme yapılır.
g-                  SGK’nın Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 108 inci madde 3 üncü fıkrasıda “İş sözleşmesi saat ücreti karşılığı yapılmış ise kısmi süreli çalışan sigortalıların ay içinde çalıştığı toplam sürenin, 4857 sayılı İş Kanununa göre günlük olağan çalışma süresi olan 7,5 saate bölünmesiyle, sigortalı için bildirilmesi gereken prim ödeme gün sayısı hesaplanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda 7,5 saatin altındaki çalışmalar 1 güne tamamlanır” denilmektedir. Dolayısıyla ayda toplam 63 saat kısmi zamanlı çalışan bir katılımcı için 9 tam günlük (63/7,5 = 8.4) sigorta primi ödenir.
 
 
7- GİDERLERİN ÖDENMESİ
1- Aylık giderlerin ödenebilmesi için, yüklenici her ay aylık istihkak bildirimini oluşturarak, yaptığı hizmetleri ayrıntılı olarak bildirecek ve hizmetlerin yapıldığını kanıtlayan belgeleri kaşeli,imzalı olarak Kuruma ibraz edecektir. Gerektiğinde ilave belgeler de istenebilecek olmakla birlikte Kuruma Aylık İstihkak bildirgesi ekinde ibraz edilmesi gereken belgeler aşağıda yer almaktadır; 
a-                  kar ve idari giderlere ilişkin fatura veya SGK Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen fatura yerine geçen belgeler, (vakıflar için Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünce bastırılan ve merkez ve taşra teşkilatlarından bedeli karşılığı ve zimmetli olarak vakıf yetkilisince teslim alınan bağış ve yardım makbuzları; dernekler için Dernekler Kanununun 11. ve ilgili Yönetmeliğin 38. maddesi hükümleri kapsamındaki belgeler; Vakıf ve derneklerin belirtilen belgeleri verememeleri durumunda -bütçe kalemleri ve miktarlara uygun olmak koşuluyla- Program ile ilgili kendi yaptıkları harcamalara ilişkin belgelerin orijinalleri -bundan sonra “Fatura veya fatura yerine geçen belgeler” olarak anılacaktır.-
b-                 katılımcı ücretlerine ilişkin düzenlenen bordro ile ücret giderlerinin ödendiğine dair banka dekontu,
c-                  cari aya ait SGK işçi ve işveren payının, vergi ve diğer yasal kesintilerin ödendiğini gösteren belgeler,
d-                 her bir katılımcı tarafından imzalanmış devam çizelgesi,
2- Yüklenici, yasal süresi içerisinde SGK primleri (işçi ve işveren payları), vergiler, harçlar v.b. ödemelerin yapılmasından Kuruma karşı sorumludur. Yapılan kesintilerin, yasal süresi içerisinde ödenmeyen sigorta primi, vergiler vb. nedeniyle tahakkuk edecek her türlü ceza ve faiz ödemeleri yükleniciye aittir. Ayrıca ispat vesikası olarak düzenlenen her türlü belgeye ilişkin vergiler, yüklenici tarafından karşılanacaktır.
3- Yüklenici, fatura, istihkaka ilişkin bildirim ve destekleyici belgeleri (çizelgeler, faturalar, dekontlar, vb) hazırlayacaktır. Söz konusu belgeler, program başlama tarihi ne olursa olsun, takip eden ayın son iş gününe kadar (örnek olarak; program 26 Haziran tarihinde başlamış ise 5 günlük istihkak bildirimi Temmuz ayının son iş gününe kadar, 1 Kasım tarihinde başlamış ise 30 günlük istihkak bildirimi Aralık ayının son iş gününe kadar) İl Müdürlüğüne teslim edilecektir. Ödeme, teslim tarihini izleyen en fazla 30 gün içinde   ...................................................... Bankası/PTT ................................................... no’lu hesabına (varsa havale masrafları düşüldükten sonra) Türk Lirası olarak yapılacaktır. Yüklenicinin söz konusu belgeleri Kuruma belirtilen süreden daha geç ibraz etmesi halinde veya teslim edilen belgelerdeki eksik ve hatalar nedeniyle ödemelerde meydana gelebilecek gecikmelerden Kurum sorumlu olmayacaktır.
4-                 Gelecekte asgari ücrette meydana gelecek farklar katılımcılara ödenebilmesi için yükleniciye ödenecektir.
5-                 Yüklenici tarafından düzenlenerek Kuruma ibraz edilen hak edişler, İl/Şube Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonrasında uygun görülmesi durumunda hiçbir surette kesinti yapılmaksızın ödenir.
6-                 Maliye Bakanlığının; 4 Aralık 2007 tarih ve 26720 sayılı Resmi Gazetede yayımlan “Gelir Vergisi Genel Tebliği” çerçevesinde katılımcıların durumuna uygun olarak hesaplanacak olan Asgari geçim indirimi miktarının durumlarını gösterir belgelere bağlı olarak yükleniciler tarafından katılımcılara ödenecektir. Ancak bu ödemelere ilişkin olarak yüklenici tarafından hiçbir şekilde kurumdan ödeme talebinde bulunulmayacaktır.
7-                 Programa katılmak isteyenlerin belirlenen sayıdan fazla olması durumunda katılımcıların seçimi amacıyla noter huzurunda kura çekilmesi halinde noter ücretleri ile KDV hariç vergi, resim ve harç giderleri sözleşme bedeline dahildir. Yüklenici tarafından belirtilen giderlerin ödenmesi talebinde bulunulamaz. Katma Değer Vergisi ise sözleşme bedeline dahil olmayıp Kurumca ayrıca ödenecektir.
 
 
8- PROGRAM İDARESİ
      8.1 Katılımcıların Seçimi, Kontrolü ve İdaresi
      8.1.1 Katılımcıların seçimi Kurum tarafından gerçekleştirilecek olup katılımcıların seçim işleminin yapılmasından sonra program başlamadan önce tüm katılımcıların Kuruma kayıtlı işsiz  olduğu, 18 yaşını tamamlamış olduğu, emekli, malul  dul ve yetim aylığı almadığı, Kamudan herhangi bir ad altında maaş vb gelirinin olmadığına (özürlü maaşı vb,) dair şartları taşıyıp taşımadığı yüklenici tarafından kontrol edilecek ve durumları bu maddede belirtilen şartlara uymayan katılımcıların yerine yenileri yine bu maddede belirtilen şekilde belirlenecek ve gerekli kontrol işlemleri tamamlanmadan Program başlatılmayacaktır.
a-               8.1.2. Katılımcıların İdaresi; Katılımcıların devam durumu yüklenici tarafından takip edilerek Katılımcılarının Günlük Devam Çizelgesi ile tespit edilecektir. Yüklenici tarafından programın başlangıcından bitişine kadar olan süre içerisinde katılımcıların devam durumları haftalık olarak İŞKUR internet sayfası üzerinden sisteme girilir. Hafta içinde başlatılan kurslarda dahil olmak üzere devam durumlarının sisteme girilmesi ilgili hafta sonu en geç Cumartesi akşamı 24:00’a kadar gerçekleştirilir.
b-                   Mazeretsiz olarak program süresinin 1/20’sinden fazla devamsızlığı bulunan katılımcıların programla ilişiği kesilecektir. Söz konusu devamsızlık süresi aşılmamış olsa dahi bu süre için hiçbir şekilde ücret ödemesi yapılmayacaktır. Ayrıca katılımcılar, mücbir sebeplerle belgelendirmek koşuluyla (doktor raporuyla kanıtlanan hastalık durumu, katılımcının evlenmesi, doğum, aile fertlerinden birinin ölümü gibi) program süresinin 1/20’si kadar süreyle izin kullanabileceklerdir. Mücbir sebeplerle devam edilemeyen günler için Kurum mevzuatında izinle ilgili öngörülen haklar kullandırılacak ve katılımcılara belirtilen mücbir nedenlerle izin kullandıkları bu süreler için ücret ödemeye devam edilecektir..
c-                  Yüklenici Kurumun bilgisi ve onayı dışında katılımcıların programla ilişiğini kesmeyecek ve programı bırakması için açık veya örtülü söz ve davranış içinde bulunmayacaktır. Program kurallarına uymadığı, bu kurallar çerçevesinde verilen hizmetlerin disiplinini ve ahengini bozucu davranışlar içinde bulunduğunu tespit ettiği katılımcıları nedenleri ile birlikte yazılı olarak İl Müdürlüğüne bildirecektir. Yapılacak araştırma ve inceleme sonucunda bu durumu kesinleşen katılımcılar için yapılacak işlem İl Müdürlüğü tarafından belirlenecektir.
d-                 Yürütülen tüm faaliyetlerde özürlülerin ilgili mevzuat kapsamında ulaşabilirliğinin sağlanması konusunda gerekli özen ve hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda hizmet alımlarında yükleniciler bu özen ve hassasiyetin gösterilmesinden birinci derecede yükümlüdürler.
 
8.2 Koordinatör
     Yüklenici tarafından Koordinatör olarak görevlendirilen ........................................ (Ad-soyadı yazılacak) bu sözleşme kapsamındaki faaliyetlerin koordinasyonundan, yüklenici tarafından teslim edilecek olan raporların ve diğer teslimatların kabulünden ve ödeme yapılması için gerekli işlemleri yapmaktan sorumlu ve yetkilidir.
 
9. PERFORMANS STANDARTLARI
      Yüklenici, vereceği hizmetleri en yüksek mesleki ve ahlaki beceri ile dürüstlük standartlarında verecektir. Yüklenici, bu sözleşme kapsamında tayin etmiş olduğu ancak Kurumun yeterli görmediği personeli derhal değiştirecektir.
 
10. TANINIRLIK
1- TYÇP faaliyetleri kapsamında yürütülen tüm faaliyetlerde Kurumun tanınırlığına ilişkin önlemleri almak ve bu çerçevedeki iş/işlemleri yürütmek yüklenicinin görevidir.
Hizmet sağlayıcı TYÇP’nin başladığı ilk gün itibarıyla ve program süresince yürütülen tüm faaliyetlerde programın ve İŞKUR’ un tanınırlığına ve görünürlüğüne ilişkin önlemleri almak, bu çerçevedeki iş/işlemleri yürütmek zorundadır. Kurum personelince yapılacak denetimler ile 4904 sayılı Yasanın 13 üncü maddesi hükmü uyarınca oluşturulan Denetim Kurulları tarafından gerçekleştirilecek çalışmalarda tanınırlık ve görünürlük konusunda hizmet sağlayıcının yükümlülüğünü yerine getirip getirmediği kontrol edilir.
Tanınırlıkla ilgili olarak yüklenici tarafından;
Faaliyetin gerçekleştirildiği bina ya da alanın uygunluğuna göre, mümkün ise binanın/alanın girişine mümkün değil ise faaliyetin gerçekleştirildiği alanın herkesin görebileceği uygun bir yerine İŞKUR logosunun bulunduğu 50*100 cm ebadından küçük olmamak üzere “BU BİNADA/KURUMDA/ALANDA gerçekleştirilen ………..[3] faaliyeti TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMLARI KAPSAMINDA, TÜRKİYE İŞ KURUMU TARAFINDAN FİNANSE EDİLMEKTEDİR[4]” ibaresinin yer aldığı programın türüne göre levha veya afiş asılacaktır. Ancak program tamamlandığında söz konusu afiş yerine aynı özelliklere sahip tabela konulacaktır[5].
Levha(lar) yer alan logo ve ibareler levha(lar)ın büyüklüğüyle orantılı olarak görülür ve anlaşılır şekilde yazılır.
Bu hususlara ilave olarak programa ilişkin herhangi bir şekilde yazılı, görsel, işitsel, sanal vb yollarla haber, bildiri, duyuru, çağrı vb. yapılması durumunda finansmanın Türkiye İş Kurumu tarafından sağlandığı hususu görülür ve anlaşılabilir şekilde belirtilir.
Tanınırlık ve görünürlük kuralarına riayet etmediği yolunda Kurumca ve/veya Denetim Kurulunca hakkında tutanak tutulan yüklenici hakkında 2 yıl boyunca yasaklılık hükümleri uygulanır.
 
11. GİZLİLİK
Yüklenici bu sözleşme yürürlükte olduğu sürece ve sözleşmenin sona ermesinden sonraki iki yıl süresince hizmetler, sözleşme veya Kurum faaliyetleri veya işlemleri hakkındaki özel veya gizli hiç bir bilgiyi Kurumun izni olmaksızın ifşa etmeyecektir.
 
12. AYRIMCILIK YASAĞI
      Program kapsamında sunulacak hizmetlerde tarafsızlık, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerine bağlılık esastır. Bu çerçevede hizmetlerden yararlanan kişilere yönelik olarak Kurum personeli ve yüklenici tarafından hiçbir surette dil, din, ırk, cinsiyet, mezhep, siyasi görüş, felsefi inanç ve kılık-kıyafet ayrımcılığı yapılamaz.
 
13. MALZEMENİN MÜLKİYETİ
      Program sonucunda elde edilen ürün  örnekleri, yüklenicinin kabul etmesi halinde,  bir yazı ekinde  tutanağa dökümü yapılarak il/şube müdürlülüğünce alınacaktır. Bu ürünler sergilenebileceği gibi, il/şube müdürlüklerince oluşturulacak bir komisyon tarafından tespit edilen bedel üzerinden satılabilecektir.  Satış sonucunda elde edilecek gelirler  Kuruma irat kaydolunacaktır.
 
14. YÜKLENİCİNIN İÇİNDE BULUNAMAYACAĞI FAALİYETLER
Yüklenici, Kurumdan bedelini almış/alacak olduğu bu sözleşme konusu hizmet ile ilgili olarak, hiçbir şekilde üçüncü kişilerden kazanç sağlayacak faaliyetlerde bulunmayacaktır.
 
 
 
15. SİGORTA
Yüklenici gerekli olan tüm sigortaları yaptırmaktan sorumludur. Yasal süresi içinde ödenmeyen sigorta ve vergilere ait ceza, faiz ve gecikme zammı gibi ödemeler yüklenici tarafından ödenecektir.
 
16. TEMLİK
Yüklenici, bu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin her hangi bir kısmını Kurumun onayı olmaksızın kimseye temlik edemez veya taşeronlara devredemez.
 
17. DENETİM
Yüklenici tarafından yürütülecek program ve dokümanlar, her aşamada Kurumun denetimine açık olacaktır.
 
18. SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ YA DA FESHEDİLMESİ
            a- Sözleşme hükümlerinde değişiklik ancak karşılıklı mutabakat şartıyla mümkün olabilecektir.
            b- Yüklenici taahhüdünden vazgeçmesi, taahhüdünü sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya taahhüdünü başkasına devretmesi durumunda İl Müdürlüklerinin 10 gün süreli yazılı ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye veya hüküm almaya gerek kalmaksızın Kurumca tek taraflı olarak feshedilecektir. Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı sözleşmenin fesih edilmesi nedeniyle hizmetin tamamlanamaması halinde katılımcılar için ödenen giderler de dahil olmak üzere yükleniciye yapılan tüm ödemeler, ödeme tarihlerinden itibaren yasal faizleriyle birlikte geri alınacaktır. Sözleşmesi fesih edilen yüklenicilere, uygun olan müeyyide uygulanacaktır.
         c- Sözleşmenin imzalanmasını müteakip yüklenici ve İl Müdürlükleri katılımcıların taleplerini değerlendirip katılımcıları belirleyecek ve en geç 30 gün içerisinde hizmetin verilmesine başlanacaktır. Belirtilen süre içerisinde öngörülen sayıda katılımcı talebi olmadığı takdirde, yüklenici mevcut katılımcı sayısı ile hizmeti başlatabilir (bu durumda ödemeler fiili katılımcı sayısı üzerinden yapılacaktır) veya sözleşmeyi feshedebilir veya uygun göreceği bir süre daha katımcı talebinin oluşmasını bekleyebilir. Yüklenici yeterli katılımcı talebi olmaması nedeniyle sözleşmeyi feshetmesi durumunda Kurumdan hiçbir hak talep edemez.
         d- Yüklenicinin sözleşme hükümlerine aykırı davranması halinde, ayrıca protesto çekmeye veya hüküm almaya gerek kalmaksızın Sözleşme Kurumca tek taraflı olarak feshedilecektir.
         e- Sözleşmenin yükleniciden kaynaklanan nedenlere bağlı olarak İdarece feshi halinde, yapılan tüm ödemeler ödemenin yapıldığı tarihten itibaren yasal faizi ile birlikte Yükleniciden tahsil edilecek ve Yüklenici hakkında yasaklılık hükümleri uygulanacaktır.
         f- Program Başlamadan önce katılımcıların belirtilen şartları taşıyıp taşımadıkları yüklenici tarafından kontrol edilecektir. Belirtilen şartları taşımayanların programa katılmaları halinde katılımcılara yapılan ödemeler yasal faizi ile birlikte yükleniciden alınabilecektir.
 
19. MÜCBİR SEBEP
Herhangi bir mücbir sebep nedeniyle veya yasal uygulamalar nedeniyle zorunlu olarak söz konusu işin durdurulması veya devam edilmesi imkanının tamamen ortadan kalkması hallerinde doğacak zararlardan Kurum veya yüklenici sorumlu olmayacaktır. Böyle bir halin vukuunda, taraflar durumu 5 gün içinde birbirlerine ihbar edecektir.
 
 
 
20. SÖZLEŞMEDE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER VE ANLAŞMAZLIKLARIN
ÇÖZÜMÜ
Bu sözleşmede açık hüküm bulunmaması halinde sırasıyla; Türkiye İş Kurumu Mevzuatı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve ilgili kanunları ve diğer mevzuat hükümleri ile yüklenicinin iç düzenlemeleri geçerli olacaktır. Anlaşmazlık halinde İl Müdürlüğünün bulunduğu il Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.
   Yirmi (20) maddeden ibaret iş bu sözleşme ............................ tarihinde taraflar arasında tanzim ve imza edilmiştir.
 
 
 
 
KURUM YETKİLİSİ                                                    YÜKLENİCİNİN YETKİLİSİ
       
       İmzalayan                                                                                                                     İmzalayan
      Unvanı                                                                               Unvanı                             
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


[1] 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan brüt asgari ücrete göre hesaplanan toplam işçi ücret giderinin en fazla %10’undan oluşur.(okullarda uygulanan TYÇP’lerde ödenmez)
[2] 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan brüt asgari ücrete göre hesaplanan toplam işçi ücret giderinin %10’unu geçmeyecek şekilde ödenir.Kamu kurumlarına ödenmez
 
[3] Faaliyetin türüne göre yere göre “AĞAÇLANDIRMA”, TEMİZLİK”, “ÇEVRE DÜZENLEMESİ” vb. ibarelerinden uygun olan/olanları yazılacaktır.
[4] Ağaçlandırma, Park düzenlemesi, park yapımı, çevre düzenlemesi, kültürel mirasın korunması gibi kalıcı hizmetlerin gerçekleştirilmesi durumunda program sonunda “EDİLMEKTEDİR” ibaresi “EDİLMİŞTİR” şeklinde değiştirilerek tabelanın kalıcı olması sağlanacaktır.
[5] “Ancak program tamamlandığında söz konusu afiş yerine aynı özelliklere sahip tabela konulacaktır” ibaresi Ağaçlandırma, Park düzenlemesi, park yapımı, çevre düzenlemesi, kültürel mirasın korunması gibi kalıcı hizmetlerin gerçekleştirilmesi durumunda kullanılacak diğer TYÇP faaliyetlerinde metinden çıkarılacaktır.
 
   
Reklam  
   
Bugün 1 ziyaretçikişi
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=